IV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Nauczycieli „Belferiada 2020”

POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NAUCZYCIELI

„ BELFERIADA 2020”

 

ORGANIZATOR PRZEGLĄDU

Młodzieżowy Dom Kultury

63-400 Ostrów Wielkopolski

 1. Wolności 10

tel.  62 735-50-27

e-mail: mdk@mdkostrow.pl

Koordynator Przeglądu: Anna Drobniewska – dyrektor MDK

 

MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU

Młodzieżowy Dom Kultury

Ostrów Wielkopolski

 1. Wolności 10

Dnia: 18.grudnia 2020r., godzina 18:00

 

CELE PRZEGLĄDU:

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego nauczycieli.
 2. Rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań.
 3. Promowanie nauczycielskiej twórczości muzycznej, plastycznej, fotograficznej i tanecznej.
 4. Wymiana doświadczeń artystycznych.
 5. Integracja środowiska nauczycielskiego.

 

UCZESTNICY

 1. Nauczyciele pracujący w przedszkolach, szkołach, w instytucjach kulturalno-oświatowych  lub w innych jednostkach edukacyjnych i oświatowych z MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO i POWIATU OSTROWSKIEGO.
 2. Soliści i duety wokalne i taneczne, nauczyciele działający na polu sztuk wizualnych.
 3. W Przeglądzie mogą brać udział duety, w których śpiewa lub tańczy nauczyciel a drugi wykonawca nie jest nauczycielem.

 

ZGŁOSZENIA NA PRZEGLĄD

należy przesłać tradycyjną pocztą (listownie) do 20.listopada 2020 r. na adres Organizatora z dopiskiem IV POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTSTYCZNEJ NAUCZYCIELI „BELFERIADA 2020” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w MDK.

Prace plastyczne i fotograficzne należy złożyć w MDK również do 20. listopada 2020 r.                Złożone prace plastyczne i fotograficzne, zostaną zaprezentowane w dniu Przeglądu                   na wystawie w Galerii Twórczości w MDK.

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. 1. Przegląd jest przeznaczony dla nauczycieli z MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO I POWIATU OSTROWSKIEGO.
 2. 2. Uczestnicy przeglądu wykonują jedną dowolną piosenkę, wykonują jeden taniec lub zgłaszają jedno dzieło plastyczne/fotograficzne.
 3. Do 20. listopada 2020 r. na adres organizatora należy przesłać/ dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

 

(Należy przestrzegać terminu zgłoszenia, ponieważ przysłanie zgłoszeń po terminie wyklucza uczestnika z udziału w Przeglądzie)

 1. Wszyscy wykonawcy i twórcy będą oceniani przez powołane jury Przeglądu, które przyzna własną nagrodę ( GRAND PRIX) w poszczególnych kategoriach.
 2. W dniu Przeglądu należy zgłosić swoje przybycie.
 3. Przed występem należy dostarczyć akustykowi podkład muzyczny.
 4. Wykonawcy mogą posiadać profesjonalne oryginalne półplaybacki z wgranymi chórkami.
 5. Zaleca się prezentację piosenek o przebojowym, pogodnym charakterze, dużej dynamice, harmonii zgodnej z współczesnymi trendami muzyki rozrywkowej, efektownych scenicznie.
 6. Od godziny 16: 30 w dniu Przeglądu są możliwe próby na scenie.
 7. Wszyscy wykonawcy/twórcy przyjeżdżają na koszt własny.
 8. Organizator zapewnia nagłośnienie (mikrofony, odtwarzacz CD i MP3), wymiary sceny to 9m dł. x 4 m szer.

12.Wykonawcy mogą występować z własnym akompaniamentem np. pianino, gitara.

 1. Uczestnikom Przeglądu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa, statuetki oraz nagroda- statuetka GRAN PRIX przyznana przez jury.
 2. Kolejność występów będzie ułożona losowo przez organizatora i jest ostateczna, niepodlegająca zmianom.

 

  OCENA

 1. Jury będzie brało pod uwagę

-dobór repertuaru, choreografię taneczną, technikę plastyczną, wartości artystyczne

-wykonawstwo

-stopień trudności

-ogólny wyraz artystyczny, estetykę dzieła plastycznego i fotografii

-własną twórczość muzyczną/taneczną/plastyczną/fotograficzną i pomysły wykonawcze.

 1. Jury zadecyduje czy oceni osobno solistów i duety.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Przeglądu
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o ile będzie tego wymagała sytuacja organizacyjna.

 

UWAGA!

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Przegląd będzie się odbywał bez udziału publiczności. Występy artystyczne, jak również prace plastyczne i fotograficzne zostaną sfilmowane i zamieszczone w sieci na stronie www.mdkostrow.pl ,na portalu Fb oraz na YouTube , na kanale MDK.

Po raz pierwszy Widzowie, którzy obejrzą w sieci występy i prace konkursowe, poprzez lajkowanie, będą mieli możliwość przyznania „ NAGRODY PUBLICZNOŚCI”

 

 

 

                                                         Zapraszamy i życzymy sukcesów

                                                                   ORGANIZATORZY

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU                                                                                                                              W  IV POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NAUCZYCIELI

„ BELFERIADA 2020”

 

     1a. Imię i nazwisko nauczyciela – wykonawcy utworu/tańca lub nazwa zespołu                                             

        ( prosimy podać ilość osób)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      1b. Imię i nazwisko nauczyciela – twórcy pracy plastycznej, fotografii

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwa szkoły/przedszkola lub innej instytucji kulturalno-oświatowej, w której zatrudniony jest wykonawca/ twórca, adres, telefon kontaktowy, e- mail

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  3a. Tytuł wykonywanej(ego) piosenki/tańca……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3b. Tytuł pracy plastycznej/fotograficznej technika               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kto wykonuje tę piosenkę w oryginale…………………………………………………………………….

 

 1. Czas trwania utworu/tańca………………………………………………………………………………………..

 

 1. Nośnik, na jakim będzie podkład………………………………………………………………………………..

 

 1. Życzenia techniczne…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Karta zgłoszenia powinna być wypełniona komputerowo lub czytelnie we wszystkich punktach drukowanymi literami. Zgłoszenia nieczytelne i nieuzupełnione nie będą brane pod uwagę.

 

Pieczątka instytucji zgłaszającej                                                                                                       Pieczątka i podpis dyrektora

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

IV POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NAUCZYCIELI

„ BELFERIADA 2020”

 

 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej administratorem

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wolności 10

tel./fax 062 735-50-27

e-mail: mdk@mdkostrow.pl

 • Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora:

Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 10

tel./fax 062 735-50-27

e-mail: mdk@mdkostrow.pl

 • Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie:
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO* tj. przepisu prawa i zbierane w celu realizacji celów statutowych, a w szczególności organizowania czasu wolnego, edukacji i promocji artystycznej, rozwijania uzdolnień i zainteresowań i przetwarzane są na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo światowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne w celu uczestniczenia w Przeglądzie.
 • Przetwarzanie Państwa danych w postaci wizerunku oraz upublicznianie danych uczestników imprezy (wizerunku, imienia i nazwiska, wieku) następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO*
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – w granicach określonych prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, posiada prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, innych przepisach prawa lub regulaminach administratora.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, innych przepisach prawa lub regulaminach administratora.
 • Jednocześnie Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolski informuje,

               że IV POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI Artystycznej NAUCZYCIELI „ BELFERIADA 2020”    

               będzie rejestrowany/utrwalany w postaci nagrywania obrazu i dźwięku oraz wykonywania zdjęć w celu   

               promocji działalności MDK, w tym udostępnienia na stronie internetowej, fb, w telewizji, prasie i  

                kronikach itp.

 • W przypadku braku zgody przez uczestnika Przeglądu na publikowanie wizerunku prosimy o kontakt z organizatorem.

 

 

……………………………………

podpis