Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Strony internetowej http://mdkostrow.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mdkostrow.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • mały kontrast między tekstem oraz tłem
 • część tekstu została wyjustowana
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Kępiński.
 • E-mail: kepinski.dariusz@mdkostrow.pl
 • Telefon: 62 735 50 27

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od
daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodziezowy Dom Kultury mieści się w wielokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Wolności 10 w Ostrowie Wielkopolskim. Obiekt wyposażono częściowo w udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wewnątrz budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla interesantów.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Młodzieżowy Dom Kultury umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. 

Przed budynkiem zostały wyznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.