Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Korzystanie ze strony internetowej MDK jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Serwis używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia oznacza zgodę na to.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej administratorem

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wolności 10

tel./fax 062 735-50-27

e-mail: mdkostrow.wlkp@epf.pl

 • Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora:

Justyna Małkowska

Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 10

tel./fax 062 735-50-27

e-mail: mdkostrow.wlkp@epf.pl

 • Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie:
 • Dane osobowe zbierane w celu realizacji celów statutowych, a w szczególności organizowania czasu wolnego, edukacji i promocji artystycznej, rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży przetwarzane są na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo światowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne w celu realizacji zadań MDK, w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie przyjęcie dziecka do placówki.
 • Przetwarzanie danych w postaci wizerunku oraz upublicznianie danych uczestników MDK (wizerunku, imienia i nazwiska, wieku) następuje wyłącznie na podstawie zgody ich rodziców albo opiekunów prawnych lub zgody dorosłych wychowanków i realizowane jest w celu promocji działalności placówki. Brak zgody na przetwarzanie danych w ww. formie nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych w MDK.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – w granicach określonych prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, posiada prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, innych przepisach prawa lub regulaminach administratora.

 

Opublikował:

Publikacja dnia: 3 stycznia 2019

Podpisała: Anna Drobniewska

Dokument z dnia: 10 grudnia 2018


 
5. Pracownicy MDK