Regulamin XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Cuda na kiju”

 

 

Regulamin XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Cuda na kiju”

 1. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 1. Cele konkursu:
 2. Rozwijanie postawy twórczej, wyobraźni, intuicji, chęci eksperymentowania u dzieci i młodzieży.
 3. Propagowanie edukacji przez sztukę jako elementu humanizacji życia.
 4. Popularyzacja instalacji nawiązującej do wolności twórczej dadaistów, surrealistów i konceptualistów jako formy wypowiedzi plastycznej.
 5. Prezentacja dorobku plastycznego dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego.
 6. Upcycling – projektowanie form przestrzennych ze …..śmieci , czyli nadawanie nowego znaczenia i wartości rzeczom już zużytym

 

 • Temat konkursu:
 1. Maska karnawałowa, maska jako alter ego – nawiązanie do tradycji weneckich balów karnawałowych, ludowych masek kolędników oraz masek rytualnych z różnych stron świata.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Prace oceniane będą w 4 grupach wiekowych; szkoły podstawowe – klasy I-III oraz IV-VI, VII – VIII i  szkoły średnie.
 3. Technika prac: dowolne „cuda”
 4. Format prac: dowolny.
 5. Z racji panującej sytuacji epidemicznej należy przesłać na adres placówki dobrej jakości zdjęcia wykonanych prac w formacie .jpg (najlepiej en face oraz z profilu na neutralnym tle lub twarzy autora) oraz opis: imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna wraz ze skanem podpisanym załącznikiem RODO na adres: mdk@mdkostrow.pl do

                                       15.12. 2020

 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną maskę.
 2. Prace nagrodzone i wyróżnione opublikujemy w formie wirtualnej wystawy na stronie MDK oraz facebooku. W zależności od stanu epidemicznego zostanie zorganizowana wystawa stacjonarna w Galerii MDK (wówczas poprosimy o dostarczenie nagrodzonych i wyróżnionych prac we wskazanym terminie)
 3. O werdykcie jury powiadomimy laureatów mailowo, protokół obrad zostanie również zamieszczony na stronie MDK http://mdkostrow.pl/
 4. Nagrody będzie można odebrać w sekretariacie MDK we wskazanym terminie.
 5. Do konkursu będą również dopuszczone prace spoza powiatu ostrowskiego.         

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego”

„CUDA NA KIJU” – 2020

 

 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej administratorem

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wolności 10

tel./fax 062 735-50-27

e-mail: mdk@mdkostrow.pl

 • Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora:

Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 10

tel./fax 062 735-50-27

e-mail: mdk@mdkostrow.pl

 • Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie:
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO* tj. przepisu prawa i zbierane w celu realizacji celów statutowych, a w szczególności organizowania czasu wolnego, edukacji i promocji artystycznej, rozwijania uzdolnień i zainteresowań i przetwarzane są na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo światowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne w celu uczestniczenia w Przeglądzie.
 • Przetwarzanie Państwa danych w postaci wizerunku oraz upublicznianie danych uczestników imprezy (wizerunku, imienia i nazwiska, wieku) następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO*
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – w granicach określonych prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, posiada prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, innych przepisach prawa lub regulaminach administratora.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, innych przepisach prawa lub regulaminach administratora.
 • Jednocześnie Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolski informuje,

               że XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cuda na kiju”  będzie rejestrowany w postaci wykonywania   

               zdjęć w celu promocji działalności MDK, w tym udostępnienia na stronie internetowej, fb,

               w telewizji, prasie i kronikach itp.

 • W przypadku braku zgody przez uczestnika Przeglądu na publikowanie wizerunku prosimy o kontakt z organizatorem.

 

 

……………………………………

podpis